Problem z bazą danych: odrzucone zapytanie eczytelnia.pl :: Autorzy, którzy publikują on-line w e-czytelni™

e-czytelnia™ Wydawnictwa „e media” = literatura w internecie

e-czytelnia ` e media` - Strona główna

wersja e-czytelni™ dla urządzeń mobilnych Przejdź do treści

Internetowa czytelnia dobrym miejscem na Twój debiut literacki

FacebookAutorzy, którzy publikują swoje utwory literackie w e-czytelni

Szybki skok: B  C  E  F  G  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  S  Ś  T  U  W  V  Y 

+/- Natalia BOROWIECKA

Ur. w roku 1970, absolwentka filologii polskiej, nauczyciel czynny zawodowo, żona, matka, człowiek. Kocha góry, młodzież i wierzy po prostu w uczciwość i w to, że zawsze warto próbować poprawiać świat.

+/- Ewa Cielesz

Ewa Cielesz, urodzona w Piasecznie, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, a także krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (Filia Wrocław), Wydział Reżyserii. Zafascynowana teatrem i poezją pisze scenariusze, opowiadania, wiersze dla dzieci i dorosłych. Nauczyciel, instruktor teatralny. Na tym polu osiąga sukcesy: dwukrotnie wraz ze swoim zespołem zdobyła Grand Prix (2010 i 2011) Festiwalu Małych Form za sztuki, których scenariusze były jej autorstwa. Opublikowała m.in.: „Dla was dzieciaki” (2002), „Skarby z szuflady” (2005), „Gdy ujrzysz gwiazdę” (2005) — zbiorki poezji dla dzieci oraz „Sentymenty” (2004) i „Między jasnością i czernią” (2006) — tomiki poetyckie dla dorosłych czytelników. Dotychczasowa Wrocławianka, obecnie mieszka w Konstancinie pod Warszawą.

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Małgorzata CIUPIŃSKA

Małgorzata Ciupińska tak pisze o sobie: „Z wykształcenia jestem pedagogiem pracy, ale z pracą w tym zawodzie różnie bywało. Studiowałam też na UJ w Krakowie (studia podyplomowe) na kierunku filozofia i religioznawstwo. Ostatnio ukończyłam kurs języka migowego, ale tak mało mam z nim teraz do czynienia, że boję się, iż wszystko zapomnę. Mam za sobą pracę w dużym zakładzie przemysłowym, redakcjach lokalnych gazet, a ostatnio jestem zatrudniona w instytucji niosącej pomoc socjalną. Był także czas, gdy pracy nie miałam w ogóle, choć powinnam się akurat z tego cieszyć, gdyż to właśnie dzięki temu okresowi, zaczęłam na dobre pisać. Od kilku ładnych lat obchodzę stale swe 35-te urodziny i zazwyczaj jest to w zgodzie z moim samopoczu­ciem, choć z faktami zgadzało się to tylko raz w życiu. Mam szerokie zainteresowania, ale raczej wszystkie zawsze zmierzają do jednego, by nagromadzone wrażenia zaowocowały w moich utworach.”
Poza e-czytelnią™ publikuje w serwisie interscenario.pl, gdzie można zapoznać się z jej powieścią „Pora deszczowa” (wersja na PC)

Publikacja w e-czytelni™:

+/- Paulo Coelho

Ur. 24.08.1947. Brazylijski pisarz i poeta. Niektóre wątki twórczości Coelho są krytykowane jako herezja z punktu widzenia Kościoła katolickiego. Coelho twierdzi, że odrzuca w swej twórczości złą magię, a promuje „dobrą magię”. Według nauk Kościoła katolickiego „Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim — nawet w celu zapewnienia mu zdrowia — są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności”. Autor m.in. książek: „Pielgrzym”, „Alchemik”, „Brida”, „Piąta Góra”, „Podręcznik wojownika światła”, „Czarownica z Portobello”.

Strona autora: www.paulocoelho.pl

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Władysław Eliasz

Władysław Eliasz jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez kilkanaście lat był dziennikarzem, a także organizatorem koncertów muzyki klasycznej. Obecnie na własnej emeryturze. Jest mieszkańcem Podhala. Jest autorem epopei regionalnej „Nostalgia”.

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Arkadiusz FRANIA

Arkadiusz Frania — ur. 04.05.1973 r. w Przechlewie (obecnie woj. pomorskie).

Poeta i krytyk literacki. W roku 1999 ukończył filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. W roku 2003 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy Powojenne dyskusje nad pozytywizmem. 1944/45-1948/49 (Uniwersytet Śląski).

Wiersze, szkice i recenzje publikował w: „Odrze”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Arkuszu”, „Pograniczach”, „Akancie”, „Poezji dzisiaj”, „Magazynie Literackim”, „Nowym Wieku”, „Tyglu Kultury”, „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim”.

Wydał cztery tomiki poetyckie: na przykład mnie nie ma (1994, 1996), powiedz mi siebie (1995, 1996), na zimnym uczynku (1999), ale się nie budzę (2004), oraz trzy książki krytycznoliterackie: „`Solidne niefarbowane retro`. O poezji Tadeusza Gierymskiego” (2004), „Strażnicy i najeźdźcy. Zjawiska we współczesnej poezji regionu częstochowskiego” (2005), „Poświatowska, Marjańska, Cichla-Czarniawska. Trzy szkice typu zienia-ziemia-ziemia” (2007).

Od roku 1998 jest członkiem Związku Literatów Polskich. Mieszka w Częstochowie.

+/- Janusz Gembalski

Ur. w roku 1942. Jest absolwentem krakowskiej ASP. Od ukończenia Wydziału Architektury Wnętrz do dzisiaj pracuje w swoim zawodzie. Jego dotychczasowa pozazawodowa twórczość to okazjonalne humorystyczne wierszyki laurkowe wraz z dowcipnymi rysunkami. Podczas pobytu w szpitalu z nudów napisał nowelkę, która stała się potem prologiem jego pierwszej książki pt „Omen”. Dopiero teraz odkrył, że pisanie sprawia mu autentyczną radość i jest ciekawszym zajęciem na „długie zimowe wieczory” niż oglądanie telewizji.

Publikacje autora w e-czytelni:
  • Omen — proza, utwór w odcinkach
  • Fatum — proza, utwór w odcinkach

+/- Tadeusz GIERYMSKI

*1928 +2009. Debiut w roku 1955 w Tygodniku Powszechnym. Dziennikarz, poeta, prozaik. Wydał zbiory wierszy: „Mała oda do lampy” (1976), „Rosa i rdza” (1982), „Wiersze” (1999), „Wyścig z Czasem. Wybór poezji” (2002) oraz książki prozatorskie: „Notatki z czasu” (2001) i „Opowiadania najkrótsze” (2002). Przez wiele lat zajmował się działalnością dziennikarską w „Gazecie Częstochowskiej” i „Dzienniku Częstochowskim. 24 Godziny”. Znany m.in. z „Zapisków o świcie” publikowanych w periodyku „aleje 3”. Odkrywca talentu Haliny Poświatowskiej.

+/- Ewa GRABNA

Ur. w roku 1951, z pochodzenia Wielkopolanka. Przez całe swoje życie pracowała w różnych zawodach zupełnie niezwiązanych z książką, czy literaturą. Ale dopiero w roku 2007 zainspirowana zbliżającymi się narodzinami wnucząt odkryła w sobie pasję tworzenia wierszy dla dzieci. Tutaj publikujemy kilka z nich.

+/- Wioletta Grzegorzewska

WIOLETTA GRZEGORZEWSKA (ur. 9.02.1974 r. w Koziegłowach) – polska poetka, pochodzi z Rzeniszowa, kilkanaście lat mieszkała w Częstochowie, gdzie debiutowała na łamach lokalnych pism. W roku 2006 wyemigrowała z kraju do Anglii. Wydała tomy poetyckie: Wyobraźnia kontrolowana (1998), Parantele (2003), Orinoko (2008), Inne obroty, arkusz wierszy Ruchy Browna (2011) oraz dwujęzyczny zbiór wierszy Pamięć Smieny. Smena’s Memory (2011). Poza tym jej utwory były publikowane w kilkunastu antlogiach. W 2008 roku poetka otrzymała Grand Prix za tom wierszy dla autorów po debiucie książkowym „Tyska Zima Poetycka”. Autorka prowadzi blog literacki Pamięć Smieny (http://pamiec-smieny.blogspot.co.uk/).

Strona autora: pamiec-smieny.blogspot.co.uk/

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Maria GUZIK

Maria Guzik (ur. 1949) jest mieszkanką Radomia. W roku 2005 zadebiutowała zbiorem zapisków o życiu polskich kobiet na emigracji zarobkowej we Włoszech pt. „Szare madonny”. Jednak jej pisanie zaczęło się trochę wcześniej. Do tej pory jednak nie było publikowane.
Jest laureatką międzynarodowego konkursu na prozę ogłoszonego przez Uniwersytet Gdański w roku 2005.

+/- Marek Jastrząb

Marek Jastrząb (ur. 1947), rencista, dwukrotnie żonaty, w tym raz szczęśliwie. Ma dwie córki i czworo wnucząt. Publikował w "Odrze", "Przekroju" "Poboczach", "Kwartalniku Artystycznym" "Akancie" i prasie lokalnej. Jego prozatorskie teksty były wielokrotnie emitowane w Polskim Radiu w Bydgoszczy.

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Justyna Jendzio

Ju­s­ty­na Je­n­dzio (ro­cz­nik 1974) sze­fo­wa wła­s­nej fi­r­my, sze­fo­wa sze­fa czy­li do­ra­d­czy­ni al­bo sza­ra emi­ne­n­cja w fi­r­mie mę­ża. Za­in­te­re­so­wa­nia: hi­s­to­ria świa­ta (szcze­gó­l­nie og­ląda­na od pod­sze­w­ki czy­li co je­dzo­no, jak się ubie­ra­no etc.) z na­ci­s­kiem na Sta­ro­ży­t­ność i Śre­d­nio­wie­cze, hi­s­to­ria Chrze­ś­ci­ja­ń­s­t­wa i je­go wpływ na lo­sy świa­ta, li­te­ra­tu­ra fa­n­ta­sy i tro­chę XIX­-wie­cz­nej An­g­li­i i Po­l­s­ki. Lu­bi ki­no, szcze­gó­l­nie fa­n­ta­sy, s-f, do­b­rą se­n­sa­cję i hi­s­to­ry­cz­no­-fa­n­ta­s­ty­cz­ne ki­no chi­ń­s­kie, a ta­k­że… ba­j­ki… to nie żart. Ma szczę­ś­cie po­sia­dać go­s­po­da­r­s­t­wo w ma­le­ń­kiej mie­j­s­co­wo­ś­ci, gdzie mie­sz­ka pięć ro­dzin trzech na­ro­do­wo­ś­ci: Po­la­cy, Ukrai­ń­cy i Nie­mcy. Ta wie­lo­ku­l­tu­ro­wość mia­ła wpływ na jej po­strze­ga­nie świa­ta i lu­dzi. Prze­sta­ła hi­s­to­rię po­strze­gać w ko­lo­rach je­dy­nie cza­r­nych i bia­łych. Ho­du­je też ko­nie spo­r­to­we, zwie­rzę­ta, któ­re są jej pa­s­ją od naj­wcze­ś­nie­j­sze­go dzie­ci­ń­s­t­wa. Jak mó­wią ko­nia­rze — „naj­wię­k­sze szczę­ś­cie w świe­cie, na ko­ń­s­kim le­ży grzbie­cie”. Sa­ma zaś mó­wi o nich: „Mo­je ko­nie bio­rą udział głó­w­nie w za­wo­dach WKKW, ale nie wy­klu­czo­ne, że kie­dyś za­go­sz­czą też w dy­s­cy­p­li­nie sko­ków. Moim ce­lem i spo­n­so­ro­wa­nej prze­ze mnie za­wo­d­ni­cz­ki jest za­bra­nie spo­n­so­ro­wa­nej prze­ze mnie pa­ry: mój koń i Joan­na Żuk na oli­m­pia­dę, mo­że już w Lo­n­dy­nie.” Dla­cze­go pi­sze? „Dla od­stre­so­wa­nia się. Za­pe­w­ne też dla­te­go, że w swoich opo­wia­da­niach i po­wie­ś­ciach mam kon­t­ro­lę nad opi­sy­wa­ny­mi wy­da­rze­nia­mi, zaś w re­al­nym ży­ciu nie do ko­ń­ca, co po­tra­fi zi­ry­to­wać.”

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Elżbieta JEZIOROWSKA-WRÓBEL

Poetka średniego pokolenia związana ze środowiskiem częstochowskim.

Dotychczas ukazały się jej tomiki poezji: „List do przyjaciół”, „Przynależność”, „Eksmisja”, „Niebo mojego czasu”, „Zaglądanie w miasto” i „Ewa od poczęcia”.

Osobne miejsce w jej dorobku twórczym zajmują dwie powieści obyczajowe: „Córka czarownicy i diabła” oraz „Ochroniarz”. 

Motto życiowe Autorki: „Bez względu na okoliczności — zawsze być sobą”. Często utrudnia jej to życie, co nie znaczy, że jest z niego niezadowolona. Przeciwnie, mówiąc i pisząc wprost to, co myśli i to, co odczuwa, utwierdza się — w odróżnieniu od niektórych — w przekonaniu, że w zupełności wystarczy jej jedna, ale za to autentyczna, ludzka twarz...

  • Zbiór ze zbioru opowiadań pod tytułem „Diagnoza”, który w formie książkowej został wydany w „e media”.

+/- Justyna KOWALIK

Justyna Kowalik urodziła się 21.011979 r. w Częstochowie. Ostatnie 5 lat spędziła w Zakopanem, gdzie pracowała jako nauczyciel literatury (prowadziła warsztaty literackie; jej podopieczni zdobywali wielokrotnie nagrody w ogólnopolskich konkursach poetyckich i prozatorskich), języka polskiego oraz wychowania fizycznego w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Artystycznej w Zakopanem.

Jej pierwsza książka „za drzwiami” ukazała się w roku 2002. „słowomontaż” jest zatem drugą publikacją poetki. Prezentowane w nowym tomiku utwory powstały w latach 2003-2008. „Autorka głównymi elementami swoich tekstów uczyniła próbę pożegnania z dzieciństwem i miłość. W tomie, zgodnie z cyklem biologicznym i porządkiem natury, obserwujemy dojrzewanie kobiecości. Między zachodem i wschodem słońca podmiot liryczny mierzy się z odczuciami, przeczuciami, ekscytacją, rozczarowaniami, zawiedzionymi nadziejami, zdradą” — pisze we wstępie do tomiku poeta i krytyk literacki, Arkadiusz Frania.

Twórczość Justyny Kowalik została dostrzeżona i wielokrotnie wyróżniona. Jest laureatką wielu konkursów poezji, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie, Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Jeden Wiersz” w Milanówku, Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Łabędzie Pióro” w Barlinku, Ogólnopolskiego Konkursu im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Katowicach-Szopienicach. Zdobyła także trzecią nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym w Warszawie na projekt formy użytkowej.

+/- Iwona Krupa

Urodzona w roku 1955 w Warszawie, absolwentka Wydziału Historii UW i Podyplomowego Studium Dziennikarskiego UW. Była dziennikarka Expressu Wieczornego, Superexpressu, współpracująca w przeszłości z Dziennikiem, magazynami: Readers Digest, Poradnik Domowy, Zdrowie.

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Agnieszka Kwiatkowska

Autorka jest adiunktem w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Adrian Lukoszek

Adrian Lukoszek urodził się 21 września 1970 roku w Zbrosławicach. Obecnie mieszka w Tarnowskich Górach. Od 14. roku życia jego życiową pasją jest muzyka. Pisze, komponuje, śpiewa. Ma nadzieję, że jego zwycięska walka z otyłością przełoży się na szczęście innych ludzi z nadwagą.

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Janusz ŁASTOWIECKI

Urodzony w roku 1987. Licencjat Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania — jak nie jest leniwy to czyta, ogląda, a przede wszystkim SŁUCHA. Zakochany z wzajemnością w Teatrze Polskiego Radia. Dobre kino POLSKIE!

Pisze o sobie: „Nie jestem ksenofobem filmowym, ale wolę polskie. Książka — oscyluje wokół realizmu magicznego, jak ktoś to już nazwał. Jestem zwolennikiem eklektyzmu. Trzeba łączyć z różnych dziedzin sztuki elementy i składać je na nowo — szczególnie DZIŚ. Np. jeśli monolog Gustawa z „Dziadów” zilustruje muzycznie warkot silnika starego motoru i wzbudzi to zaciekawienie to dobrze. Uwielbiam czarrrrrrny humor. Groteska, absurd, kompletna deformacja, ale zawsze w poczuciu, że wzbudzi uczucie u fizycznego odbiorcy. Lubię ludzi z absurdem wpisanym w wyraz twarzy. Wszystko.”

+/- Maxwell Maltz

Maxwell Maltz (1898-1975), amerykański chirurg kosmetyczny i autor książki "Psychocybernetyka" (Psycho-Cybernetics: A New Way to Get More Living out of Life) (1960). Autor wielu książek, napisał także sztukę "Unseen Scar" (1946) oraz powieść "The Time is Now" (1975). Napisał także swoją autobiografię "Doctor Pygmalion: The Autobiography of a Plastic Surgeon" (1953). W roku 2008 "Psychocybernetyka" znalazła się wśród 50 Self-Help Classics

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Monika MICHALIK

Częstochowianka młodego pokolenia próbująca swoich sił w poezji, aczkolwiek z literaturą nie jest związana zawodowo.Zadebiutowała tomikiem wierszy „Wierszydło” (2009).

+/- Maria Misztal

Maria Misztal (rocznik 1989) jest studentką historii. Podczas swoich studiów zafascynowała się historią Żydów zagłębiowskich. Natomiast wszelkimi zagadnieniami związanymi z Holocaustem interesuje się od lat. Dwukrotnie odbyła nieobowiązkową praktykę studencką w Państwowym Muzeum Auschwitz- Birkenau. Jednak to właśnie Holocaust Żydów, którzy mieszkali w dwóch największych ośrodkach Zagłębia Dąbrowskiego – Będzinie i Sosnowcu – jest kwestią, której autorka, już jako dyplomowany historyk, chce się poświęcić. Maria Misztal ma na swoim koncie kilka artykułów poświęconych tematyce związanej z Zagładą Żydów. Zostały one zamieszczone w uniwersyteckim miesięczniku, a także w lokalnej gazecie „Nowa Gazeta”, wydawanej w gminie Niemodlin. Z pewnością jej sukcesem jest fakt, iż spotkały się one z zainteresowaniem, nie tylko studentów i profesorów uniwersyteckich, ale także mieszkańców Niemodlina (rodzinnej miejscowości), którzy do tej pory zajmowali się historią amatorsko lub szerzej się nią nie interesowali.

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Joanna Mrozek

Joanna Mrozek urodziła się w maju 1958 roku. Od kilku lat mieszka w malowniczej wiosce w okolicach Rybnika w otulinie parku krajobrazowego. Przestrzeń wokół domu to cudowne krajobrazy z różnymi dzikimi zwierzętami w tle. Pracuje jako urzędnik państwowy w instytucji pomocowej, gdzie kieruje kilkuosobowym zespołem pracowników. Kocha ludzi, a niesienie im pomocy daje jej ogromną satysfakcję. Możliwość pomagania i wspierania innych w trudnych sytuacjach życiowych pozwala jej się spełniać. Jej pasją jest aktywność zawodowa, społeczna i osobista. Hobby to ruch na świeżym powietrzu, różne formy aktywności fizycznej, dbałość o kondycję i zdrowe odżywianie. Jest też osobą wrażliwą na piękno, pasjonują ją podróże i podziwianie wszystkiego co stworzyła natura i człowiek. Zachwyca się pięknem przyrody, lubi ją obserwować. Szacunek do ludzi i świata to jej myśl przewodnia. Zaprezentowane w tomiku "Rozmaitości" wiersze powstawały na przestrzeni ostatnich 30 lat.

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- „Naja”

Urodzona w roku 1982 w Warszawie pod zbyt szczęśliwą gwiazdą. Z wykształcenia zootechnik, pracuje w mediach. Ciągnie ją w góry, do stajni, na tor psich przeszkód. W miejscu usiedzi tylko tyle, ile potrzeba na zawiązanie butów. Sama siebie zalicza do ginącego gatunku chmurłowców.

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Krzysztof NEUS

Polak, w wieku średnim, były klezmer — obecnie przedsiębiorca.
O pisaniu tak mówi: „Kiedy to się zaczęło? Trudno powiedzieć. Chociaż… pamiętam, że kiedyś w młodości powiedziałem, że teraz będę pracował, a na starość zacznę pisać książki. I nawet nie dochodziłem wtedy czy to jest wiara, czy tylko nadzieja. Wlazło to jakoś we mnie wtedy i jest. Jak nieodkryty pewnik”
Więcej będą Państwo mogli przeczytać na forum

  • Sekcja legalnych morderców — pełnokrwista powieść sensacyjno-przygodowa osadzona w dżungli południowo-amerykańskiej i nie tylko.

+/- Iyke Nnaka

Urodził się w 1978 roku w Nigerii, gdzie ukończył college. Do Polski po raz pierwszy przyjechał w roku 2000. Iyke jest z zamiłowania podróżnikiem, który posiadł ogromny bagaż doświadczeń, wynikający z życia w różnych zakątkach świata, a szczególnie Europy. Mówi w języku igbo, angielskim, polskim, niemieckim i arabskim. Obecnie mieszka w Polsce.

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- „Niżej Podpisany”

Niżej Podpisany — polski tech-absurdysta i pisarz 3.0 beta. Wierzy w e-booki mobilne i intensywnie je promuje. Jeden z pierwszych autorów tworzących mobilefiction. Wspiera Fiction Matters, Author 2.0 oraz Read An Ebook. Prowadzi eksperymentalne projekty literackie: Google-translated fiction oraz #hashtagstory. Hashtag bio: #writer #mobilefiction #ebooks #goognology #hashtagstory #iPhone

Strona autora: nizejpodpisany.com

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- L. ORELEI

L. Orelei to pseudonim literacki. Autorka nie lubi mówić o sobie, wyznając zasadę, że o człowieku najlepiej mówią jego czyny. Pisząc, lubi zwodzić na manowce, jak to czyniła śpiewem baśniowa Lorelei. Powieściowa fikcja zlewa się z rzeczywistością. Jeśli Czytelnik, podążając za bohaterami, zagłębi się w ten świat i zapomni o swych przyziemnych sprawach, to Lorelei wypełniła swą misję. Prywatnie, autorka twardo stąpa po ziemi. Od lat zarabia na życie jako specjalista od handlu międzynarodowego, czasami jako tłumacz. Wśród rzeczy ukochanych lub/i ważnych dla niej należałoby wymienić: poezję Gałczyńskiego, Tatry, podróże, narty.

+/- Krzysztof PALLARZ (Christoph Pallarz)

Urodzony (w roku 1947) i wychowany nad rzeką Odrą. Człowiek z Opolszczyzny (Kędzierzyn-Koźle, Opole). Inżynier maszyn i urządzeń energetycznych, którego wielką pasją było i jest żeglarstwo. W roku 1986 osiedlił się z rodziną w Niemczech (Augsburg, Monachium). Dopiero po około 44 latach zrealizował swoje chłopięce marzenie przeżeglowania Wielkiej Wody. Tą Wielką Wodą okazał się Atlantyk, którego żeglarską przeprawę na jachcie „Salt Whistle”opisał w swoim debiucie książkowym pt. „Jak po prostu przeżeglowałem Atlantyk”.

+/- Konrad Piwowarczyk

Urodzony w 1979 r. w Warszawie. Z wykształcenia polonista, grecysta i filolog klasyczny. Z zawodu copywriter, autor kreacji polskich i zagranicznych kampanii reklamowych, tłumacz, dziennikarz.

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Krystian PIWOWARSKI

Urodzony w roku 1956. Z wykształcenia filolog polski. Od roku 1987 mieszkaniec Częstochowy. W latach 1998-2003 redaktor naczelny periodyku kulturalnego Częstochowy „aleje 3”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Więcej informacji na stronie pisarza.

  • Mysikrólik i sarna wyd. II Grzeczne dziewczynki nie mogą liczyć na normalnego faceta?
  • Chińczycy — komedia w 3 aktach. Nie święci krzyże klecą.
  • Klown — współczesna powieść obyczajowa.
  • Paryżanin — współczesna powieść obyczajowa z roku 1994.

+/- Piotr POMSTA

Rocznik 1966, warszawiak z urodzenia i wyboru. Absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Żonaty, dzieciaty, na co dzień ślęczy nad komputerem grzebiąc w różnojęzycznych tekstach, na ogół wolnych od walorów literackich. Autor pamiętników, opowiadań i wierszy. Jego pierwszą powieścią jest „Oblężenie” — pasjonujący i trzymający w napięciu utwór o młodych ludziach mimowolnie uwikłanych w walkę z reżimem komunistycznym w latach 1980-1981.

+/- Queen of Delirium

Polska autorka pisząca pod pseudonimem

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Rafał SALAMUCHA

Urodzony w roku 1979 w Częstochowie. Kilkakrotny laureat Turnieju Jednego Wiersza o Nagrodę CARA w Częstochowie oraz zdobywca II miejsca w Turnieju Jednego Wiersza w ramach XXXI Ogólnopolskich Konfrontacji Poetyckich im. Haliny Poświatowskiej. Był związany artystycznie z Teatrem Wojtka Kołsuta (1998-2000), Grupą Poetycką „Meneris” (2000-2002), Sceną „Błazen” (2001-2002). Debiutował w roku 2001 na łamach pisma „Kreativa”. Ponadto publikował m.in. w „alejach 3”, Częstochowskim Magazynie Sportowo-Akademickim CMSA, Subiektywnym Magazynie Literackim „Black&White” oraz Ogólnopolskim Piśmie RUCHU (Pacyfistycznego) „Różne Drogi”. Obecnie dziennikarz muzyczny współpracujący z Dwumiesięcznikiem Kulturalnym „aleje 3”. W roku 2008 otrzymał stypendium Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie literatury. Debiut książkowy Rafała Salamuchy to tomik „Pod światło” (w przygotowaniu), z którego kilka wierszy prezentujemy w e-czytelni™.

+/- Ryszard „Sidor” SIDORKIEWICZ

Urodzony 22.07.1959 r. w Częstochowie. Wykształcenie filologiczne — rusycysta i polonista, pedagog. Poeta, tłumacz, pisuje też recenzje literackie.

Za swoją twórczość wyróżniony: Nagrodą Starosty Częstochowskiego (2001), tytułem „Regionalny Mistrz Mowy Polskiej” (2002), Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy (2004). Utwory publikował m.in. w „Akancie”, „Aspektach Filozoficzno-Prozatorskich”, „Dekadzie Literackiej”, „Nurcie”, „Poezji dzisiaj”, „Własnym Głosem”.

Wydał następujące publikacje książkowe: „Piosenki z miasteczka Sidorów”, Częstochowa 1992; „Jeszcze…”, Częstochowa 1993; „Księga”, Częstochowa 1994, 1996; „Sidorów”, Częstochowa 1996; „Wiersze z rymami i bez”, Częstochowa 2001; „Legenda znad Gopła” (dla dzieci), Częstochowa 2002; „Światełko”, Kraków 2003. W roku 2008 wydany został tomik „Poezje wybrane” w Wydawnictwie „e media”

+/- Andrzej Sielski

Andrzej Michał Sielski (ur. w roku 1949 w Koszalinie) ukończył Ekonomikę Transportu Morskiego, specjalność Finanse i Rachunkowość na Politechnice Szczecińskiej. W latach siedemdziesiątych pracował jako główny księgowy w kilku przedsiębiorstwach, potem w Wydziale Finansowym Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. Po ogłoszeniu stanu wojennego z uwagi na przynależność do NSZZ Solidarność przy Urzędzie Wojewódzkim w Koszalinie został pozbawiony pracy. W latach 1984-1985 był jednym z dystrybutorów korespondencji dla prasy podziemnej nadsyłanej z Afganistanu przez Lecha Zondka (brat cioteczny). Po tragicznej śmierci Zondka w Afganistanie i symbolicznym pogrzebie w październiku 1985 roku w Grodzisku Mazowieckim, na skutek stałej presji i inwigilacji przez SB, wyemigrował do Szwecji. W latach 1986-1989 był członkiem Komitetu Pomocy Solidarności, przekształconym po zwycięskich wyborach w Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie. Pierwszy artykuł „Wspomnienie o Lechu” opublikował w roku 1987 w miesięczniku „Kontakt” wydawanym przez Mirosława Chojeckiego w Paryżu. W latach 1992-1994 publikował artykuły w prasie koszalińskiej i olsztyńskiej. Esej „Sprawa Wallenberga” jest jego debiutem książkowym (Wydawnictwo ARCANA Wydanie I, Kraków 2002).

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Anna STRYJEWSKA

Urodzona 25.07.1969 zaczęła pisać „do szuflady” już jakiś czas temu, ale teraz postanowiła wydobyć na światło dzienne swoje utwory. Na pierwszy ogień debiutu poszły baśnie (pierwszy przypadek w e‑czytelni), które tworzą cykl o roboczym tytule „Księżycowy Ogród”.

„Pierwszą baśń napisałam na prośbę chorej wówczas córeczki – Madzi. Była wzruszona i zachwycona, a dla mnie było to zachętą do napisania kolejnych. Będąc jeszcze dwudziestolatką wiedziałam co chcę robić. Ale drogi w życiu komplikują się często i marzenia odkładane są na dalszy plan. Dziś wiem, że nie wolno z nich rezygnować, bo tylko walcząc o nie, można osiągnąć co się chce. I nie jest ważne, czy nastąpi to dziś, jutro czy za dwadzieścia lat...” – mówi Autorka.

Poza baśniami Anna Stryjewska pisze również opowiadania. W e-czytelni™ publikujemy cykl zatytułowany: „Między nami”.

Anna Stryjewska napisała także dwie powieści obyczajowe opowiadające o losach młodych ludzi w Polsce okresu transformacji ustrojowej. Jedna z nich, „Mistrzowie życia”, powieść obyczajowa o młodzieży wielkomiejskiej, która wkracza w dorosłe życie, została wydana u nas w maju 2009 roku. Natomiast druga, nosząca tytuł „Pocałunek morza”, to opowieść o losach młodej dziewczyny z prowincji, która ośmieliła się mieć wielkie marzenia.

+/- Nadia SZAGDAJ

Wrocławianka urodzona w roku 1984. Wykształcona muzycznie (wiolonczela i śpiew klasyczny). Od 2005 roku jest studentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W roku 1999 zaczęła także przygodę z pierwszymi próbami literackimi. Pisze poezję i teksty piosenek. Największym jej sukcesem w tej dziedzinie jest wydana w 2006 roku płyta „Słuchać Głośno” zespołu Hollow Sign zawierająca jej teksty.

W 2004 roku napisała pierwsze opowiadanie z gatunku fantasy noszące tytuł „Saimaa”, które z przyczyn obiektywnych nie doczekało się oficjalnego druku. Późniejsze opowiadania i inne większe próby literackie stanowiły zaledwie preludium do podjęcia próby napisania jeszcze większej formy, jaką okazała się być powieść z gatunku fantasy.

W roku 2008 ukończyła swą pierwszą powieść z gatunku fantasy pt. „Przepowiednia”, której fragmenty publikujemy. Ukaże się ona również w formie e-booka.

+/- Joanna SZYMAŃSKA

Urodziła się w roku 1974 w Częstochowie. Obroniła tytuł magistra na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej, a ponadto zgodnie z zamiłowaniami ukończyła Studium Przygotowania Pedagogicznego oraz Studium Życia Rodzinnego. Wiersze pisze od dzieciństwa. Lubi czytać, interesuje się psychologią. Przed podjęciem pracy zawodowej uczestniczyła w spotkaniach warsztatowych klubu „Złota Jesień”. Obecnie pracuje w Stowarzyszeniu Pedagogów i Psychologów MACIERZ i wychowuje trójkę pociech. W kwietniu 2009 został wydany w „e media” debiutancki tomik wierszy zatytułowany „Przez okno wiersza”. Jest on dostępny w naszej księgarnibukinista.com.pl. Kilka wybranych wierszy publikujemy w e-czytelni™.

+/- Natalia ŚLĘZAK

Urodzona w 1986 roku. Jest studentką II roku pedagogiki. Pisze o sobie:
„Moje miasto to miasto świętej wieży, w którym spędziłam całe dotychczasowe życie. To właśnie tutaj spotkałam wielu wspaniałych ludzi, którzy pomogli mi w realizacji mojego największego marzenia. Szczególne podziękowania należą sie mojej wychowawczyni z liceum im. W.S. Reymonta, która pomogła mi rozwinąć skrzydła i podtrzymywała na duchu w chwilach zwątpienia. Dziekuję również moim rodzicom, którzy wspierali mnie i zawsze byli przy mnie, kiedy byłam bezsilna i zagubiona. Podziękowania należą się również moim przyjaciołom, którzy pomogli mi uwierzyć w to, że marzenia się spełniają.
Warto czasem przystąnać i pod ciepłym kocem, przy filiżance gorącej czekolady oderwać się od codzienności...”

+/- Tadeusz TOMAL

Urodzony w w roku 1947. Od roku 1978 mieszka na stałe w USA. Pracuje w Dziale Kontroli Jakości w jednej z amerykańskich firm. Od ponad czterech lat prowadzi audycję radiową w każdą niedzielę o godzinie 12.00 w nocy według czasu polskiego. „Wiara i Wolność” jest słyszalna w Chicago i bliskich przedmieściach, gdzie mieszka ponad milion Polaków. Audycję można słyszeć również w Polsce, pod adresem www.wpna1490am.com. Tadeusz postanowił poświęcić resztę swojego życia dla inspirowania swoich rodaków w USA i Polsce, że każdy może znaleźć wolność większą niż amerykańska i każdy może doświadczyć bogactwa, nawet większego, niż amerykańskie.

+/- Jerzy Turnau

Żył w latach 1869-1925. Ziemianin, zwolennik nowoczesnego rolnictwa, propagator wiedzy rolniczej, malarz, prozaik. W roku 1919 założyciel Wyższych Kursów Ziemiańskich. Autor pięciotomowej „Uprawy roli i roślin”, do dziś cieszącej się uznaniem. Poza licznymi książkami traktującymi o rolnictwie Jerzy Turnau napisał kilka utworów literackich. Opisywał w nich (nieco złośliwie) różne, także i wstydliwe, aspekty życia w domach ziemiańskich. Powieści i nowele Jerzego Turnaua: „Mona Lisa” (1920), „Muszka” (1920), Sąsiedzi” (1920), „Wnuczka pana rotmistrza” (1922), „Łodzie bez steru” (1923) w swoim czasie cieszyły się dużą popularnością.

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Ilona Ewa Urban

Urodzona w roku 1985 w Warszawie. Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie, na kierunku Analityka Medyczna, absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie oraz studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wykazuje szerokie zainteresowania plastyczne (fotografia, metaloplastyka, grafika, rysunek), muzyczne (długoletnia chórzystka, członek orkiestry Kolegium Nauczycielskiego) oraz literackie (poezja i proza). Dotychczas opublikowała tomik poezji "Zanurzona w kropli" (2010) oraz powieść "Droga do światła" (2012).

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Stojan VALEW (Valev)

Pisarz bułgarski, urodzony w roku 1956 w południowej Bułgarii. Od czasów studenckich był dziennikarzem. Jako pisarz zadebiutował w 1999 roku powieścią „Gdy Pan Bóg był na urlopie”. Jest to książka o okrucieństwie stosunków międzyludzkich na wsi w okresie między upaństwowieniem ziemi w 1944 r., a oddaniem jej ludziom po 1989 r.
Lekarstwem na absurdy współczesności okazał się dla pisarza folklor bułgarski, a ściślej jego najradośniejsza część — erotyka. Okazało się, że istnieje mnóstwo podań ludowych na ten temat. Na podstawie tych podań Stojan Walew napisał 30 opowiadań, które wydał w dwutomowym „Bułgarskim Dekameronie” (2002 — t. I i 2003 — t. II). Opowiadania ze zbioru „Czas na zdrady” (2003) są w pewnym sensie kontynuacją „Dekameronu”, ale bohaterowie są współcześni, a ich perypetie mogą się przydarzyć równie dobrze Polakowi, Francuzowi czy Amerykaninowi.
Stojan Valev jest poza tym autorem sztuki „Solidarna klasa” granej w 2000 r. w Teatrze Dramatycznym w Gabrowie i w tym samym roku wystawionej w innym wariancie scenicznym pt. „Ocalona rapsodia” w Teatrze Dramatycznym w Razgradzie. Na podstawie opowiadania „Półtorej zdrady” ze zbioru „Czas na zdrady” bułgarska telewizja nakręciła nowelę filmową. W Bułgarii jego opowiadania były publikowane w prasie kobiecej i w piśmie literackim „Revue”. Obecnie autor napisał scenariusz filmowy na motywach opowiadania „Seks przed śniadaniem”.

+/- Dagmara Weinkiper-Hälsing

Dagmara Weinkiper-Hälsing urodzona we Wrocławiu, pochodząca z Bogatyni, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Wydziału Teatralnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. Zafascynowana teatrem, malarstwem i muzyką. Na stałe mieszka w małej szwedzkiej miejscowości, w której wychowywał się i dorastał jej mąż. Pracuje w Urzędzie Gminy Edsbyn. Matka trójki dzieci: córeczki Lilly i bliźniąt Noela i Leona. Książka „Dziecko ze szkła” jest pierwszą jej autorstwa. Opisuje w sposób subiektywny, a zarazem humorystyczny, przeżycia, przemyślenia oraz przebieg procedury in vitro od strony pacjenta. Jest głosem osoby wierzącej, a jednocześnie głosem matki ukochanych dzieci, których nie byłoby na świecie gdyby nie cud in vitro.

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Anna Wołowicz

Urodzona w roku 1986. Studentka lingwistyki stosowanej. W przypływie emocji pisze wiersze.

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- Janusz Wszytko

Janusz Mieczysław Wszytko (ur. w roku 1940 w Kowlu), publicysta, felietonista i reporter radiowy lubelskiej rozgłośni Polskiego Radia, twórca licznych programów telewizyjnych, m.in. popularnego w latach 80. ub. w. programu TVP2 „Telewizja nocą” i podobnego programu w Telewizji Lublin „Rozmowy nocą”, pisarz. Dorobek literacki: „Przyleciały pierwsze bociany” — zbiór reportaży z budowy Lubelskiego Zagłębia Węglowego (1974), „Odnaleźć siebie” tytułowy reportaż opublikowany w Almanachu Polskiego Radia (1978), „Wierszyki dla Dominiki — dwanaście miesięcy Roku” (2008) oraz „Kręte ścieżki. Fragmenty większej całości” (2009).

Publikacje autora w e-czytelni:

+/- YANINA

Postać fikcyjna należąca do subiektywnej przestrzeni elementów opisywanych, czytanych i dowolnie interpretowanych, a jednocześnie człowiek, którego życie jest zbyt zmienne, kruche i niepewne, by można było o nim coś konkretnego powiedzieć. Napisała trzy cykle utworów lirycznych, które łączy piękny zwrot Bez związku z niczym we właściwym momencie przekazuję pozdrowienia, które prezentujemy w e-czytelni™ w całości.[ góra ]

e-czytelnia

TOP 10 miesiąca
lipca

Brak danych

TWOJA LEKTURA INTERNETOWA

Nie czytałaś/-eś jeszcze niczego w e-czytelni™!

KSIĄŻKI `e media`

„Teoria mgieł”. Zamów tę książkę w naszej księgarni

KSIĄŻKI
GRUPY HELION

: R E K L A M A :
INNE INTERNETOWE SERWISY e media

[ powrót ] | [ góra ]

 


 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.